Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 97 )

een beginzel niet duidelyk kan ontdekken, behoudens de grootfte vryheid, geruft mogen geftuic en tot ftilzwygen gebracht worden. Dat de kenmerken van dit beginlel allerduidelykft zyn, wyl diegeenen die door hetzelve gedreeven worden, noit iets be'rifpen zullen, zonder teven, daarvoor iets anders, 't geen huns oordeels ten minften beter en voordeeliger zyn zoude , aan de hand te geven; en dat zy tegelyk dit een en ander op zuIK eene wyze zullen voordragen, die voor de publieke ruft en de eer en achting der wettige Overheid het minft mogelyk gevaarlyk en nadeelig zy. Gevolgelyk dat alle andere, vooral naamlozen en onbekenden, of onbevoegde, 'fomtyds vreemde Schryvers , en vaft alle Loonfchryvers , die hun werk maken om de publieke maatregelen enkel te bedillen, en vooral dezulken, die in bewind van zaken zyn, gehaat en verdacht, en zoo alle banden los te maken, en het volk tegen hunne Overheden optezetten, als de gevaarlykfte peften eener geregelde Maatfchappy, niet alleen bedwongen , maar zelfs nagefpoord, en beneevens diegeenen, die het verfpreiden van deze fchriften uit flinkfche oogmerken bevorderen, ten ftrengften behoren geftraft te worden ; en dat de hoogfte trap van verderf in een Land mogelyk die is., als zulke Leden of Lighaamcn van regeering , die zelve naar nieuwigheden ftaan, hunne oogmerken ten nadceI 4 le

Sluiten