Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èij «loeten wachten van alles wat enige aanleiding sou kunnen geven tot krenking van de eer en het aanzien hunner Overheden, en alle gevoelens, gefprekken, of daden, die daar toe zouden kunnen ftrekken, niet alleen fchuwen en vermyden voor zich zeiven, maar zoo veel mogelyk, elk ia zyyien kring, byzonder in zyne onderhorigen, in de eerite beginzelen moeten tegengaan en fluiten; altoos bedenkende, wat een ygelyk, tot den geringften toè, in de ogen ligten moet, hoe veele tegenftrydige begrippen, wenfehen en fchikkingen, dagelyks door een yder gemaakt worden omtrent het volmaakt wys en heilzaam beftier van den Opperregeerder zeiven, en hoe fchielyk deze Aardkloot ïn een Chaos zou veranderen, als wy Onderdanen dat Opperbeftier maar voor een korten tyd naar ons trekken, en weder en wind elk naar zyn zin regelen konde. Dat voor 't overige elk burger en lid der Maatfcbappy gehouden is het zyne toetebrengen tot welzyn van het gemeen. Doch dat hetzelve voor alle de geenen, die buiten regeering zyn, enkel beftaan moet in het getrouw naarkomen en betrachten van zyne onderfeheide plichten als menfch en als burger,; en voorts in het aanleggen en gebruiken van zyne vermogens en byzondere natuurlyke gaven, tot het beoeffenen van zulke eerlyke en nuttige beroepen, als hy de meefte geneigdheid en gefchiktheid toe heeft; en in het aanI 5 kwee-

Sluiten