Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE

PA TRIO T.

N°. VI.

TriflUts haudillis nienjlrum, tiecfctvier ulfo Ptjlit 8 tra Deüm Stygüsf'ft extu/it undis.

VlRGII» ME. 3.

TT Toe zeer wy ook bewuft zyn van het gevaar; tl waaraan wy ons zeiven bloot ftellen, door de wraakzucht op ons te laden van een ganfch ligchaam van zaamgezworene boosdoenders, zoo kunnen wy echter, uit aanmerking van het nog veel groter gevaar, 't geen ons ganfche Land dreigt uit eene zameniweering, die men zegt dagelyks toe te neemen, ons niet ontrekken om de behulpzame hand te leenen aan het bekendmaken van dit gruwelyk eedgefpan, door het mededeelen van den navolgenden circulairen brief, die men verzekert, dat voor enigen tyd aan alle Hoofd-Officieren, Fifcaals enz. door ons ganfche Land is afgezonden, en waarvan de inhoud, die wy zeker weeten volkomen overeenkomftig met de waarheid te zyn,

Sluiten