Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *o5 5

door dc boosheid van zyn eige affchuwelyk verdorven hart aangefpoord, zich begonnen toetelcggen op het mengen en beproeven van een vergif, waaraan veele voor hem gearbeid hadden, en waarvan ook wel enige gebrekkige recepten in 't geheim onder de Adepten omzworven, doch 't geen nimmer nog tot die conflftentie en hogen trap van nadceligheid en onfeilbaarheid gebracht was, waar toe het hem eindelyk gelukt is hetzelve té brengen.

„ De eigenfehappenvan dithelfch preparatum onderfcheiden hetzelve van alle andere bekende vergiften. De ingrediënten 'er van, zegt men, zyn met weinig moeite by een te krygen; doch het is yders werk niet om het tc mengen, en ook niet om het toetcdicnen. Het is wel in den eigentlyken zin niet dodelyk, doch het heeft zulk eene vreeslyke uitwerking op den ongelukkigcn lydcr , dat het leven hem menigmalen ondraaglyk wordt, en dat hy duizendmalen den dood verkiezen zou boven de onlydelyke pyn en hartewee die hy uitftaat; altans zoo hy niet ten fpoedigften de krachtigste tegengiften krygt, die het dikwils buiten zyn vermogen is om zich te verfchaffen: voornamentlyk wyl hy zelden of noit te weeten kan komen wie eigentlyk de geene is , die tem vergeeven heeft-, want een der krachtigfte middelen van herftel, ten minften van merkelyk foulaas voor den ly-

Sluiten