Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(III)

vervallen is, waarmede by ook reeds zoo verre is gekomen , dat hy door fommige luiden van aanzien, die hem gebruiken om zich over hunne vyanden te wreeken, zeer wordt aangehaald , zoo dat hy thans , offchoon een allergemeenfte luppliant zynde, onder fatzoenlyke lieden begint voor den dag te komen; en voorts een afgezet Predicant, die voor jaren om dronkenlchap en andere misdryvcn van zeker Dorp is gedeporteerd. Deze laatr fte, die ook veel figuur begon te maken, en een der kwaadaartigfte booswichten is, die vriend noch vyand ontziet, als 'er maar geld voor hem te winnen is, en die in der daad na het verlies van zyne eer niets meer te verliezen heeft, en daardoor alles wagen durft, zou onlangs, zegt men, byna in handen van de Juftitie vervallen zyn; doch fchiclyk eene andere kleeding aangenomen hebbende , die aan het opgegeeven fignalement niet beantwoordt , en daarby een machtigen fteun vindende by de geenen die hem tot hunne oogmerken willen gebruiken , is hy door deze gauwdieven- rtreek voor ditmaal met de fchrik vry gekomen. Deze twee zyn tot nog toe de bekendlten en aan 't hoofd van de zamenzweering; doch zy hebben een zeer groot aantal zoo van leerlingen en medehelpers , die dagelyks toeneemen , byzonder zeker

genoótfehap te U dat zich met de Letters

P. v. d. N. R. teekent; als ook van commisfionali'sfe'n of colporteur: , die het vergif, 't welk zy K 5 ver-

Sluiten