Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 154 )

.van opzettelyfo moedwillige belediging, die federt een geruimen tyd hier te Lande zeer%lgemeen is geworden, en die onder de opgenoemde drie foorten van lage belediging alle te gelyk vervalt, na» mentlyk den Laster, en wel byzonder den 'lafler van aanzienlyke en beampte perfonen by anonyme «efchriften of Libellen. ö

De Schryver van den pretenfen drculairen Brik aan alle Hoofdfcheuten, enz. dien wy in ons vorig Nommer hebben medegedeeld, heeft deze verregaande verderfelyke en affchuwelyke foort van belediging, onder het fterk en treffend, dog ons bedunkens niet te fterk, zinnebeeld van vergif voorgeteld; en daar de belediging zelve by <Te wetten van alle volkeren duidelyk crimineel wordt gehouden, zoo komt ons de inrichting zelve, of de idéé van zyn Brief, geenzins ongefundeerd voor : byzonder nu het kwaad tegenwoordig onder ons tot dien trap geklommen is, dat men de nadeeligfte gevolgen daaruit werkelyk reeds heeft zien ontdaan; 't geen ook de reden is, dat de SouvereiBen van twee Provintien dadelyk maatregelen hebben genomen, om den voortgang daarvan te «uiten.

Wy hebben op het einde van hetzelve Nommer beloofd enige aanmerkingen over dien Brief te zullen mcdedeelcn, en ons voorneemen is om ons

woord

Sluiten