Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(115)

bet eene een beleende en ten overvloede vervallen doch niet min merkwaard."gen, aller onbefchaamdften en (tomen Jafter; en het tweede is eene voor«ïging. daar in der daad weinig prophetifche geelt toe v.reücht wordt, van den draai, die deze Ja.teraars ongetwyffeld zullen geven aan den m> flag, hoedanig die ook zyn moge,.van eene tweede rencontre van onze Vloot met die der Engelfchen, ingevalle zu'ks komt olauts te lubben; beide in de eige fp,aak van de twee ftoutfte voorgangers van dit comp,ot, en die geen onzer Lczeren onbekend zyn kan.

Zoo veel tot opheldering van de form van den & i, t. Het onderwerp daarvan verdient et n e meer ppzettelyke verhandeling, daar het onmiddefyk belang van ons Vaderland vordert , alle deze gehuurde en ongehorde folteraars eindelyk eens in hu men waren aart ten toon gefteldmogen worden, ten einde het misleid gemeen te doen zien, op Welke tvne (chandolyke wyze hetzelve tor hiertoe is begoogcheld geworden- en omme waar t mo»e]yk uit te werken, dat tegen den voortgang daarvan by alle de Prov.ntien gezaWentlyk efficacïenfe maatregelen mochten worden genomen , zondqr 'twelk de belte pogingen, die tot dat einde hier en daar worden aangewend, grotendeels vruchteloos zyn moeten.

Sluiten