Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i*7 )

Inderdaad iemand , die zulke gefchriften, als de Letire: Rollvndoifes, de Po/itique Uollandots» de Noord-Hoilanajche Courant, den Pojl van d$n Neder-Ryn, enz. en dan die talloze btpuw-boekjens, die dagelyks apart en in denzclfden fmaak, uitkomen, onpartydig las en befchouwde, met eer zyde ftelling van de gegrondheid, of or gegrondheid van het Siftéma zelve, 't welk die Schryvers aan de Natie zoeken optedringen, zou niet anders a's de ongunftigfte denkbeelden omtrent dat Siftéma kunnen opvatten, uit hoofde van de wyze alleen waarop alle die Schryvers om ftryd het gemeen in hunne begrippen zoeken over te halen.

Die eene goede zaak voorheeft, behoeft niets anders te doen , als dezelve eenvoudig en klaar yoor te ftellen. Is zy cnigzins ingewikkeld of problematiek, dan is eer krachtig en duidelyk betoog 'van de redenen en bewyzen, die voor dezelve dienen insgelyks het enige gefchikte middel van overtuiging. Eindelyk wordt zy van anderen m twyffel getrokken of beftreeden , dan heeft men niets anders te doen, als de tegenwerpingen en redenen van zyn party bondig te wederleggen, na dezelve in alle heure kracht herhaald te hebben, om te tonen dat men ze recht vat en geen oogmerk beeft om zyne rechters, dat is het gemeen, te verrasfehen of te misleiden. Dit is de gang van waarheid en edelmoedigheid,

L 5 Maar

Sluiten