Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(M8)

meer daar hy, om de haatlykheid van zyn gedrag te bewimpelen en aan het oog te ontrekken, zich iteeds toelegtom die begimels, welke zyne veroordeeling medebrengen, doorfchoonichynende en bedriegelyke redeneeringen te ontzenuwen en het publiek uit de handen te fpeelen, of wel geheel in hunne harten te verdoven en uit te wisfehen.

Laat ik de zaak nog met een woord uithalen, Offchoon zy klaar genoeg is op haar zelve. De Lafteraar namentlyk, de Libellift, de trotll-he be-' rifper van publieke perfonen en zaken, kortom dc Eer en Faamrover van dezulke die boven hem gefield zyn, en de lage belediger van die geenen welke, of boven zyn bereik zy»n, of die hy op eene edelmoedige wys niet zou durven onder de ogen zien, voelt onweerftaanbaar by zich zeiven,welk een verachtelyken en ftrafbaaren rol hy fpeelt. Zyn geweeten zegt hem, dat hy tegen alle Goddelyke en Menfchelyke inftellingen aan, het ontzag en de onderwerping, die hy zyne Overheden, de eer en achting die hy aanzienlyke Perfonen, de liefde en goedwilligheid die hy zyn evennaaften fchuldig is, trotfeh en moedwillig met voeten treedt; dat zyn voorbeeld andere aanzet en verlokt tot het wagen •van dezelfde licentie; en eindelyk dat de invloed ' van zyne lafterlyke en oproerige gefprekken en vooral gefchriftcn, de nadeeligfte uitwerking doen moet op het gemeen, zoo dat hetzelve meer en

Sluiten