Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i<fo )

egter weet wat een man van eer aan zyne eige Na* tie, zoo wel als aan zyne Vyanden verichuldigd is. Met een woord, zy zyn in den Ouderweijchtn trant gefchreeven, en kunnen tot voorfchrift dienen hoe men over de Maatregulen der Regeering moet fchryven. Zy beveiligen ook eenigfmts de aangenaame vooruüzigten, die Gy ons onlangs gegeeven hebt, van de vrugten die wy uit deezen Oorlog met onzen Ouden Bondgenoot zouden kunnen rapen. Daar en boven, vermits dezelve komen van een man van aanzien en credit, komen my zyne idéés overwaardig voor, om tot grondflag te dienen van de Overweegingen van hun die aan 't Roer van Staat zitten, en van alle de geenen die met U en my van gevoelen zyn, dat wy ons deezen Oorlog alleen op den hals hebben gehaald, ter contemplatie van onzen' Ouden gemeenen Vyand, fchoon nu ten onzen opzigten gevtinfden Vriend, en miffchien aanftaande Gevaarlyken Bondgenoot-. Ik hebbe de eer &c.

Rotterdam den 16 September 1781,

C

„ Myn Heer,

» CjY vraagt my wat ik denk van de ongelukki„ ge Ruptuur tusfehen Ons en de Hollanders. Ik „ denk, myn waarde Vriend, dat beide Natiën te

Sluiten