Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

£ Haken zyn-, maar vooral de Hollanders, onS

„ dat deeze zeadert lang zyn afgeweeken, en euv „ dclyk geheel cn al zyn afgcftapt van een ftaatkundig Grondbeginfel, waarop hun aanweezen „ als eene Onafhankelyke Mogendheid onder de „ Magren van het vafte Land van Europa, oorfpronr » gelyk geveftigd is: namentlyk het behouden en „ aankweeken van eene nauwe Verbintenis met „ Groot Brittannien."

„ Het is aan dit Grondbeginfel dat zy grotelyks \, verfchuldigd zyn, niet alleen hunne verlosfing

van het Spaanfche Juk, en dat hunne Zeeven

zamengefpannen Geweften gekomen zyn tot den „ itand vaneen erkenden Onaf hangel y ken Souverai„ nen Staat; maar ook het behoud en aanzien van „ dezelve , als zoodanig, by meer als eene criti-

que gelegenheid."

„ Het blykt meede, zoo klaar als de dag aan den r„ Hemel, zoo uit de Gefchiedenisfen van hun ei-

ge Land, als uit die van Europa in 't algemeen, ,, dat, zoo dikwils zy van dit Grondbeginfel zyn, „ afgeweeken, of genoodzaakt zyn geweeit daar

van af te gaan, door eene zoortgelyke afwyking „ van onzen kant ( gelyk meer dan eens gebeurt „ is voor de Regeering van onzen Koning Willem, „ hunnen Stadthouder) zy tot op den oever van '^ hunnen ondergang gebracht zyn, en gedwongen °3 >, 6*«

Sluiten