Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IQ5)

;t een hoogen toon te voeren, als wy toen gedaafc 'p hebben."

Voor zoo veel ik geïnformeerd ben, hebben wy te dier tyd niet alleen op eene vigo.,reufe en, „ billyke wyze ons recht uitgeoefFend, om Neu„ trale Mogenheeden en zelfs onze Geallieerden te;

- verhinderen, de Commercie yan onze Vyanden „ te voeren en derzelver eigendom te dekken j „ maar wy hebben ook op eene geweldige wyze „ hun welgegrond recht vertreeden om hunnen „ eigen handel te dryven , en onze Vyanden te.

„ voorzien met navale ammunitien en Scheeps-Ma-

„ terialen , even zoo wel als met alle andere Koop-

„ waaren, door geen TracUaten yerbooden, zoo.

„ min als door dat gedeelte van het recht der Volkeren, het welk ten deezen opzigte , door alle;

„ de Mogenheeden van Europa eendrachtelyk is

„ aangenoomen. "

„ Indien echter, volgens ons nationaal Spreekwoord, recht door Zee de befte Staatkunde is, :„ en zoo de regel van aan anderen te deen wat „ wy wenfehten dat aan ons mocht gedaan wor? „ den, eene billyke regel is, zelfs ten opzigte }, van onze Vyanden, hadden wy behooren te „ confidereeren, dat indien wy buiten ftaat waren geweeft om ons zclven van navale Ammunitien ^ en Scheeps-Materialen uit onzen eigen boezem, 0$ „of

Sluiten