Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t i«7 >

- hun, en voornamentlylc in dat van 1674, og " het welk zy vermeenen dat hun reeht in dit op« zicht zoo onbetwiftbaar gegrond is. Wy had\ den het belang van hunne Commercie met dit " van de onze moeten verbinden, door het uitloo' ven van eenig temporair deel in dezelve; ten " minften in zooverre, dat de Stadhouderlyke Par" ty, dievooronderfteld word gunltig jegens Groot " Brittannien te denken, de handen gefterkt waren Z geworden, door het beneemen van alle recht, matige reedenen van klagtcn aan de andere par\] ty, die bekend is aan Vrankryk toegedaan te zyn".

Tot dat einde hadden wy misfchien, onder andere douceurs, en hulpmiddelen, aan hen kun% nen aanbieden eene locale en temporaire uitzondering, ten hunnen voordeele, van de werking van " onze Adte van Navigatie, gedurende den tyd dat " wymet Vrankryk of deszelfs Geallieerden in Oor" log zouden zyn, waardoor wy in die gevallen " hunne Baltifche en Noordfcho Commercie, die " Vrankryk niet ftooren kan, tot ons eigen ge" bruik hadden kunnen aanwenden, met hen groo\ ter voordeden en vryheeden te vergunnen, als "„ zy van onze Vyanden konden verwachten ".

Ik beken dat dit ruwe denkbeelden zyn, dog ' welke, na alvoorens wel bekookt of vcrwisfeld

Sluiten