Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X r£8 )

iftc zyn tegeüs anderen die tot het zelfde eind< „ (trekken konden, in de handen van zulk een „ .bekwaam Staats-handelaar, als Sir. Jofeph Yor$ ke bekend is te zyn, misfchien den weg had„ den kunnen baanen tot de vernieuwing van dien „ nauwen Band van Vriendfchap en Alliantie , „ welke nooit had behooren verbrooken te wor„ den, tusfchen deeze twee voornaame handeldry„ vende Proteftantfche Natiën; welker beftaan en £ invloed, in een meer uitgeftrekt, ftaatkundig en „ religieus ligt, tot hiertoe begreepen is geweeft, M van hunne onderlinge hulp en byftand af te han-. „ gen; uit eene overtuiging dat zoo rafch eene „ van beide komt te vallen, de andere weinig

„ kans heeft om zich ftaande te houden; de

„ eene tegens hare machtige en yverzuchtige mee„ dedingers, en de andere tegen hare niet minder ,,, machtige en heerfchzuchtige Nabuuren".

„ Dan dit alles fchynt nu te laat; en ik

« vrees dat niets a's eene totaale omwenteling in „ het Staatkundig Syftema van Europa , of zooda„ nigeanderebuitengewoonevoorvallen, alsalteen„ lyk van de beftiering der algoede Voorzienigheid „ afhangen, deeze twee voormaals zoo nauw ver„ bondene Natiën, zullen kunnen redden uit de

ysfelyke moeijelykheeden in welke dezelve zig it gewikkeld vinden door deeze onnatuurlyke Vree-

« de*

Sluiten