Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(m)

Zeegaten aldus geflopt zyn, hun aan de bollen te

A zullen moeten adres feeren , om den

vreeden. af te fmeeken van die Ciceroos en Catoos onzes tyds , die zoo veel liefde voor onzen Stadthouder hebben, en die wel een apart conceptTractaatje zullen maken om 15 P. Ct0 te profiteren.

Als gy dit vertoog wel uitvoerd, zullen wy u tot mede fchryver des tegenwoordigen tyds promoveren, en tot bewys dat gy voor een waar Patriot aangenomen zyt, u door den wylen eerwaarden Schryver der Noordhollandfche of Dicmermeerfche Courant, of deszelfs Dienftmaagd, een Amfterdams Harnasje zenden ; dan zullen uwe blaadjes by alle Boekverkopers voorhangen , in de Coffyhuyfen op tafel leggen, naaft de Politique Hollandois f en de Poft van den Nederrhyn , en gy zult in de fmaafc vallen van die Edele Patriotten die a la Henry Quatre door het Landt loopen. Maar zoo gy halftarrig blyft , en ouderwets voortfchryft, dan zullen wy, wy waare echte, en onvervalfchte Patriotten, u over al fwart maken, en zeggen, dat gy om brood fehryft, dat u harfenen in de Lomberd ftaan; en als wy zeggen dat gy een Engelfche Loontrekker zyt denk dan dat ik u gcwaarfchuwd heb dat het water nat is.

Ik blyve nog u Vriend.

Hedendaags Patriot.

P A N T-

Sluiten