Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 182 >

'i, Het valt makkclyk te begrypen dat dit moefi toegefchreeven worden aan eene zwakheid in „ de tegenwoordige Regeering, en aan den over„ weegende invloed van eene winzuchtige Com„ mercieele Factie, welke de Franfchen in hunne „ belangen hebben weeten te trekken en aan zich „ te verbinden , door grootfchynende uitfluitende n gunften en vryheeden; — en misfchien eenige „ van deszelfs byzondere Leeden door geheime „ omkoping. "

„ Het is derhal ven zeer waarfchynelyk, en mis„ fchien aan onze Minifters niet onbekend, dat „ het de overmacht is van die Factie (fchoon niet 9, bemind by het volk) die den Stadhouder , in

dit tydgevvricht dwingt, om voor een korten „ tyd de belangen van zyn Huis, en zelfs die „ van de Rcpublicq op te offeren aan het enkel be„ houd van de tegenwoordige conftitutie; in hoop' 9i dat wanneer het volk in 't algemeen andermaal zal „ in 't harnas gejaagd zyn, door de gevolgen van

onze ruptuur met hun , het zelve weeder tot „ hem haare toevlugt zal neemen, en dst het Stad„ houderfchap alsdan tot deszelfs voorigen luiiter

en macht zal herfteld worden, door het geroep „ des volks, en beweegingen van gelyken aart als „ die , waardoor het zelve voormaals is onder„ fteund en herfteld geworden , na dat het een „ tyd lang onderdrukt of vernietigd was geweeft

dooi

Sluiten