Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 1%)

„, onderftclling dat hunne heerfchzucht en inhaiig„ heid, welke de beweegreedenen waren geweeft „ van hunne oppofitie regens de herftelling van het 'M Stadhouderfchap, dus voldaan zynde, evenals 1 of die herftelïing geen plaats had gehad, zy daar door aangefpoord zouden zyn geworden, „ om de nieuwe Regeeringsform te onderfteunen, „ met denzelfden yver als zulks gedaan wierd „ door die geenen, welken dezelve alleen bevor„ derd hadden uit een grondbeginfel van waare „ vaderlands liefde.

„ De uitkomft bewyft thans hoe bedriegelyk „ die vooronderftelling is geweeft; terwyl wel

verre van den invloed van dtn Stadhouder op „ de maatregulen van de Republiek ten opzichte „ van de vreemde Mogentheeden je bevorderen, „ zy daarentegen de helpers en onderfteuners zyn , van eene Faétie, die hem allen invloed op het ', Buitenlandfche tracht uit de handen te wrin„ gen. (*)

„ Doch

(») De Engelsman had hier wel kunnen opmerken, dat hetzelfde edelmoedig Siftéma in zyn eige Land gevolgd is, vooral in het begin van dezen oorlog, en dat men *er daar even (leent mede is uitgekomen: De Generaal Gage, de Generaal Burgoyae,beide broeders Hom, en nu laatft de AdmiraalKeppel waren bekende Wbigs en in de beginfel» van de Oppofaie. Om hen te Winnen, heeft men hen het bewind gegeeven, en met aanzienïyke, IncratiYe poften en commandos begiftigd} ja wat meer is,

Q4

Sluiten