Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 186- >

J, Doch zy gaan nog verder, en verydelen in een gclyke mate het conrtitutioneel en wettig gezag van den Stadhouder ten opzichte van de binïienlandfche zaaken van de Republiek, en de handhaving van de Unie waarop dezelve geveftigd is."

„ Ik kan zeer beflisfend op dit ftuk fpreeken , ?, uit hoofde van de kennis die ik voormaals ona, der hun bekomen heb van de natuur en uitges, ftrektheid van dat Gezag. "

„ Het

(erwyl zy Militaire» waren, heefc me» gedacht hen door een bejginzel van eer te kunnen verbinden aan de ware belangens van •liun Vaderland en van de Kroon, en niet gefchroomd het beslier van den oorlog aan hen op te dragen. En hoe is mea

"er mede uitgekomen l dat deeze Leeden van de Oppojitie,

of ten minfte zommige onder hen , geheime Correfpondentien an Vranlryk en America hebben , om den Oorlog gaande te honden, even als dezelve in Briefw/sfeling zyn met zemmige vaa onze Bollen, met geen ander oogmerk als om dezen al mcede tegen hun Vaderland op te zetten , en het Minifterie hoe langer hoe meer in verleegentheid te brengen, om daardoor eindelyk het Hecht alleen in handen te krygen, eti den Koning

ft dwingen zig van hunnen raad , met uitsluiting

vam alle andere , te bedienen: dus zyn wy de Du-

jses van die zelfde Lieden in Engeland, welkers geruchtmakende Patrioiismus, aan de onze tot model diend, en met zoo veel blinden yver door zommige voormaals bekende admiraieurs der

Engelfchen werd nageaapt. En op wiens kop komt dit al-

jes eindelyk t'huis? Op die van het arme Volk, dat de Iaden van den Ocrlog moet dragen; terwyl den mislyden Koopman, MilliOENEN op Millioenen veriieft, tn den Koophandel jelfs naar elders verleid werd. Ondertusfchen kon een enkeld Woord ons misfehien nog behouden, — (Aanm. van de O. N. V.)

Sluiten