Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ml

Wy zullen ons, op het voorbeeld van den Heef Vertaalder, voor als nog onthouden, om onze gedagten te uitten over deeze twee remarquable Brieven: en voor het tegenwoordigen ons vergenoegen met te zeggen, dat wy het met Zyn Ed. eens zyn nopens het gebruik of liever misbruik welk onze Patriottifche Courantiers weeten te maken van die pasfages in de Engelfche Couranten, die in hun kraam te pasfe komen. Om hun egter eens vooral te toonen hoe gemakkelyk het zou vallen , om uit die zelfde Engelfche Nieuwspapieren zodanige artikels over te neemen, waardoor het Hollandfch publiek overtuigt zoude kunnen worden, dat het doelwit van deeze Amjlerdamfcbe Lievelingen in Engeland niet minder bekend is als hier, zutlen wy onze Leezers nog de volgende vertaaling nit een der St. Chriftopher s Gazettes meede dee* len, aan dezelven overlaatende, om uit het gedrag van zommige onzer Amfterdamfe Bollen, en de gevoelens van zommige hunner geliefde Schryvers, te betruiten, in hoe verre de volgende Brief Tcort'na de ontdekking van de papieren van Laurens gefchreeven, voor autentiek gehouden moet wor-i den , of niet.

Sluiten