Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(193 i

is Stzao over ïlun te houden» waartoe wy ;tSfc „ hoofde van onzen Rykdom, en de moed en be„ kwaamheid van onze Hoofden geregtigc zyn*:

want uit aanmerking van de groote quota welfe n wy in de algemeene Laften van de Rcpublik draw gen, en dat ecmge van de befte Bollen van den „ Staat binnen onze muuren rëu'deéren, zouden

wy verdienen uitgelachen te worden, zoo -vyy/, „ de Republik niet na onze zin regeerden: ——

en regeeren zullen wy dezelve, dat beloof ik ü,„ en daarvan kunt gy onze vrienden de IterktVe „ verzeekeringen geeven. —"

„ En wat het groot obftakel betreft, zoo als gy r„ het gelieft te noemen, dat heeft in waarheid „ niets te beduiden. Alle onze batteryen zyn te„ gen hem ingerigt, en Hy kan het niet houden. „ 't Is waar men zegt, uw Koning onderfteuht „ Hem; maar goeden Heer, dat zou juift eenreé„ den zyn, om ons te beveiligen in ons plan, om „ dit Land geheel en al van Engeland te vervreem„ den; en het komt my voor dat wy 'er ver genoeg „ in gevordert zyn, om de onderfteuning van de „ Britfche Natie zelfs fataal aan het Huys va» „ Orange te maken.

„ Van allé dé Plans die gy zegt dat 'uwe vrienden'hebben, óm de twee Natiën weder te ver^ eenigen, is 'er maar t&is, dat Yoor ons annee-

Sluiten