Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *95 )

„ kelyk vercenigt, en ons befluit is onherrocpelyiÜ „ genoomen.

„ Onze infinuatien, of liever beloften aan detf 3, Fr: — Ambasfadeur waren alleenlyk ingerigt om

Hem naar onze inzigten te doen arbeiden, Hy „ denkt dat wy zyne Dupes zyn, en de waarheid „ is, dat Hy de onzen is. Wy kennen Hem at te u, wel om ons aah Hem te betrouwen. Laat uw, „ vrees ten dien onzigten geheel ophouden. Het

eenigfte dat gy tc doen hebt, is, dat gy duide„ lyk en klaar te verftaan geeft, dat zoo men van uw, „ kant van de Zee verzuimt gebruik te maken van „ het middel dat hu aangebooden word om onze „ conneöien te herfteilen, de omftandigheeden s',' ons zullen nootzaken, om óns, en zelfs dc Rei, publik aan Vrankryk over te geeven, mits zy if ons van den Stadhouokr ontdoet. Wy zullen „ dan wel middel zoeken om ons naderhand vatt „ haar los te maken.

„ Indien uwe Minifters nog eenige twyffel heb-' „ ben aan ons gewigt en onzen invloed in den 'U Staat> laaten zy zig herinneren de Refölutie om

„ tOt de GEWAPENDE NEUTRALITEIT tS SCCC-

„ deeren, welk eeniglyk en alleen door ons toeff doen' genoomen is, en doorgedrongen is ié.

gens de fundamenteele wetten van dê

» Constitutie, meer door ons credit en onzen R // tóf

Sluiten