Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 201 )

den Heer Schryver van het een en ander ten fteJlgf ftcn aan om voorttegaan met zyne loffelyke en-nutte pogingen ter verfpreiding van zyne goede begin£bls en wyze van denken. Zyn Ed. correfpondenti# zal ons van tyd tot tyd aangenaam zyn.

i J. v.,0. word becr&nkt voor zyn twaalf paginaas extracten uit Clarendon , #Avmx ,en uit de Secreta Motiita Societatis Je/u; maar wy hebben die boeken.

De Brief geteekent Qudermtje Geldsrfche Patriot hebben wy met veel genoegen geleezen. Wy vinden ons door dezelye beveftigt in een zeer trooftelyke gedagten, en wy fmeeken den Heer Schryver en zyne Vrienden van in hunne wyze van denken te volharden. Wat aangaat de anecdote van den brave» Vice-Admiraal Zoutman, sy is in zig zelfs niet onwaarfchynlyk, en wy zouden ze gaarne geplaatft hebben, indien dezelve meer voldoende was geverifieerd. Tegen de beginfels

van den Schryver van den Brief, waar onder ftaat 9 T>waal ik, wagt u, denken wy, dat voor tegenwoordig veele en gewigtige tegenwerpingen kunnen gemaakt worden.

De zeer merkwaardige Brief geteekent Legio is ons door een fecunre hand wel geworden. Zy is niet gefchikt voor het oog yan het publiek, maar

2f

Sluiten