Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C SP* )

door zij in ftaat zouden gefteld worden, om zijne leer aan anderen voor te dragen; maar (gelijk uit het verband blijkt) als teekerten en wonderen, die de waarheid en godlijkhcid

van zijne leer bevestigen zouden. Wij ontmoeten ook

verfcheiden perfonen met deze medegedeelde gaven, die echter nooit daar van in het prediken van het euangeli aan vreemde volken gebruik maakten;bij voorbeeld,de Romein, fche Hoofdman cornelius, en die met hem onder de leerrede van petrus waren; (*) bijgevolg hebben dezen

die gaven van God tot een ander oogmerk ontvangen. .

Gok vinden wij (f) dat de Heilige Geest op twaalf'ckriste* ven te Efezen gekomen is, en dat dezen hier op met tongen gefproken en geprofeteerd hebben;maar wij vinden nergens, dat zij openbare verkondigers van het euangeli geweest zijn. ■ Insgelijks merken wij uit den eerften brief van paulus aan de Corinthers, (§) hoe veelen van hun, die het christendom eerst hadden omhelsd, voor alle andere dingen

om de gave van veelerlei taaien gewenscht hadden.

Dit zullen zij althans niet gewenscht hebben, om daar in de Heidenen te mogen prediken, want paulus betuigt hun zelf, ik wilde wel, dat gij allen in vreemde taaien fpreken konde; („; met dezen wensch wilde hij geensfins de prediking van alle Corinthercn onder de Heidenen beöogen. i

En hier blijkt ons dan ten klaarfte: hoe zelfs die genen, welken in den vroegen uchrendftond van het euangeli leef. den, aangaande het oogmerk Gods bij de mededeeling van de gave der vreemde taaien , geheel andere begrippen gehad hebben, dan men zich in de volgende tijden daar van ge. vormd en nog menig eerwaardig Bedienaar van het euangeli

tot dezen dag zoo welmeenend Verkondigd heeft. . In

deze gedachte zullen wij te fterker bevestigd worden, wanneer wij ons herinneren , dat de eerfte Euangeli - dienaars de gave van die vreemde taaien, als euangeli-dienaars,niet nodig hadden. Q-) Sedert du vóornaamfte provintien in /Ifia

en

O Ihnd. Xi 44, 4<5- Ct) W*ni> XIX: tf, 7, CS) ' Cor. XIV: C.) Vs. 5.

C+) Oirmino ieg. j. a e r n f. s t i Opera Tlieol. d. 459. & s. r. buni sii inyitat .ad folcmnia facrorum Pentnost,

Sluiten