Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 300 )

Van al'.e de wonderwerken van bet christendom, is 'er peen een zoo openlijk en algemeen geweest, dan de wonderdaadige gaven der taaien, der voorzeggingen, der kennis van de verborgenheden,der kragten van gezondmaaking,die bij deze gelegenheid de Apostelen ontvingen, en welken zij federt het vermogen hadden,op de Nieuwbekeerden te doen overgaan. Men weet uit de fchriften der Apostelen, inzonderheid uit den genoemden brief van paulus, dat deze gaven in de gemeenten der eerfte christenen algemeen waren. Sommigen fpraken taaien, die zij nooit geleerd hadden, anderen leiden die taaien uit; eenigen voorzeiden het toekomende , en anderen verklaarden verborgenheden. Daar waren 'er die de kranlten met een enkeld woord gezond maakten , die de dooden opwekten. Deze wonderdaadige kragten , zóó openbaar, zóó aanhoudend , alleen aan menfchen van eenen zekeren godsdienst eigen , en zóó zeer boven den gemeenen loop der natuur, moeften voorzeker de opmerking gaande maaken, en den mensch, voor nadenken vatbaar, tot dien godsdienst trekken. Dus zegt ook de Apostel: de taaien zijn tot een teeken, niet den genen die gelooven , maar den ongelovigen.

De kennis der taaien, de gaaf der voorzegging, der ge. zondmaaking, en de voorrechten, welke onder den naam van gaven des II. Geests begrepen wierden, zijn wonderwerken die, daar zij de Apostelen op eenmaal bevrijden van de verdenking van bedrog en van dweperij, de waarheid van den christeiijken godsdienst ten klaarfte bewijzen. In de daad, zoo het christendom valsch is, zoo moet één van beiden waar zijn, de Apostelen zijn of bedriegers of dwepers geweest. Maar hoe kunnen zij bedriegers zijn geweest, daar zij niet alleen wonderwerken verrigtten , maar zelfs, zoo niet aan allen, ten minften aan een bijfter groot getal van Nieuwbekeerden, het vermogen van wonderen te doen, mededeelden ? Indien ik door Goochelarijen een mensch weet te o verreeden, om eenen godsdienst, dien ik hem aanwijze, te omhelzen, zal hij door dit omhelzen van mijnen godsdienstede kunst der goochelarij , zonder die langzamerhand ea door de oefening geleerd te hebben, ontvangen? Neent

ze-

Sluiten