Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3°4 )

koningrijk bezwangerd gingen, ten laatften wederom tot eene diepe wanhoop zien verzinken, maar nu hij, aan de rechtehand Gods verhoogd zijnde , de belofte des Geests heeft medegedeeld, nu blijft 'er niets overig, het geen eenige dubbinge meer kan veroorzaken.

En, uit dien hoofde, waarde medechristenen! moien wij juichende uitroepen: deze nederzending des Geests is de rechte verzegeling van het werk der verlosfing; — deze dag is de inhulding van jesus eeuwig koningrijk. Gelukkige dagen, ons Hoofd is ten vollen verheerlijkt, onze Borg gerechtvaardigd, de Geest uitgeftort! wat is 'er nu te

vreezen? laat de wereld dreigen, daar is een Trooster; laat ze trachten te verleiden, daar is een Geest der waarheid, die op ons zal rusten en ons nimmer verlaten.

O dat deze dag voor ons allen gezegend zij! Op

ééne leerrede befluiten bijna drieduizend menfchen van hunne voorige zoo zeer aankleevende vooroordeelen en ondeugden af te zien, den godsdienst hunner vaderen , gedeeltelijk te verlaten en christenen te worden. Uit den mond

van eenen, hun misfchien nauwlijks in naam bekenden man, nemen zij het woord gaarne en gewillig aan ; zij doen boete; zij zien hun voorig gedrag omtrend jesus met fchaamte en afkeer; zij wasfchen met hun zondenfchuld, tevens hunne zondeuliefde op éénen dag, a's het ware, van hunne zielen af, en zijn door het verlaten van alle aardfche voordeelen , van alle goederen, van alle gemak en eere, leerlingen

en aanhangers van den gekruisten jesus. Zulk eene

zegenrijke uitwerking hebben de leerredenen der euangeli-

verkondigers op het aanftaanden Pinksterfeest zulke

Hoorers wensch ik hun toe — die Kroon fiere eeuwig hunne fchedels! — O God welk eene verandering zou 'er dan in ons Nederland zijn I — dan zou het wezen als van de eerfte christenen r zij waren allen eendragtelijk bij een! Eén kudde, één herder, welk een orden!

Vereend door éénen liefdeband, En allen waarlijk vroom te worden, Dat ftar.t, o jesus, in uw hand!

Ti AMSTERDAM bij MARTINUS de BRUIJN, In de Warmoesftraat, het zesde Huis van de Viffcbfteeg, Noordzijde,

Sluiten