Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3°7 )

haare delilaas innemen en vasthouden. Neen, blijf reisvaardig, blijf luisterend wachtende op dat woord: vertrek van hier!" Lieve vrienden! laat ons fauren gaan

door de Woestijn naar Canaan. Al wandelende moeten onze gedachten en begeerten in ons Vaderland wezen. Al wandelende moeten wij met onze geheele ziel opklimmen tot'in de algemeene vergadering der rechtvaarten , de vooruitgereisde vrienden en der engelen in den hemel; om op eene fterflijke wijze onze toonen te mengen met hunne Godiijke ciioorzangen. Zoo denkende zal de wereld ons nooit de plaats onzer beftemming doen vergeten, noch derzelver ftreelende genoegens ons immer van God aftrekken De gedaante dezer wereld gaat voorbij; en onze

rijkdommen en onze eer moeten wij nederleggeu aan den eindpaal van ons leven. „ ,

Is jesus in den hemel en heeft hij daar voor den zijnen

eene plaats bereid dan moeten we ons-, dagelijks

voor die hoo^e bejlemming toebereiden. 'Er is een

vast verband "tusfehen het tegenwoordig en het toekomend leven, tusfehen heiligheid en heerlijkheid , bijgevolg zullen we daar maaien, na mate wij hier zaaien, Wij zullen daar dien trap van geluk, van heerlijkheid uit genade verkrijgen , na mate wij bier in kennis en heiligheid ge-

voorderd zijn. Wij moeten dus alle de zedelesfen ,

die jesus ons in zijn euangeli heeft medegedeeld, volijverig betrachten; ons geduurig herinneren dat wij Christenen heeten, alzo een iegelijk, die den naam van christus noemt, moet afftaan van ongerechtigheid. (*) Dat wij dan bij ons geloof deugd voegen; bij de deugd kennis;, bij de kennis matigheid; bij de matigheid lijdzaamheid; bij de lijdzaamheid Godzaligheid ; bij de Godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke heide, liefde jegens allen. Op deze wijze zal ons een ruime ingang vergund worden, in het eeuwig Koningrijk van onzen Heer

en Zaügmaaker jesus christus. Laat ons dan,

overeenkomftig onze beftemming , als hemelburgers leeven. Onze gedachten moeten omtrend het hemeltche verkeeren! ö Dat zij fteeds zoo na bij God waren, als God bij ons is! . . • , ,

Reizigers in verre landen denken en fpreken toch gaarn van hun Vaderland; zoo moeten onze gedachten , terwij!

CO 2 Tim. U: iq.

Sluiten