Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

SY\ 40.

Alle uwe kinderen zullen van den Heere geleerd zijn.

jes. LIV: 13.

HET SPREKEN IN VREEMDE TAALEN OP ,HET PINKSTERFEEST.

Wii hebben dit betoog, na dat onze voorgaande Nom. mers over dit onderwerp afgedrukt waren, ontvangen En, alzo de gedachte hier over verfchülende zijn,

deelen wij het zelve onzen Lezeren mede, ten einde wij hen daar door in ftaat ftellen, ook in dezen opzigte, alles te beproeven, en het beste te verkiezen.

•Er zijn Geleerden geweest, (*) welke in dit begrip ftonden, dat de Apostelen geenszins verfchülende taaien hebben gefproken: maar dat zij hunne gewoone taal fpraken , en dat de Hoorers hen verftonden, even of zij in elks taal gefproken hadden. Wij hebben ons nooit genoeg kunnen

verwonderen over zulke gedachte, welke zoo rechtftreeks

ftrijdt met het eenvoudig verhaal van lucas. jiij

zegt immers uitdrukkelijk in het 4de vers, dat zij begonden te fpreken met andere taaien. — Hoe kan dat betekenen zii fpraken geen andere, maar hunne gewoone, hunne zeilde taal? -—- De Heiland beloofde immers ook met ronde woorden, (t) dat zijne Apostelen nieuwe taaien zouden fpreken. —

Waar toedient ook zulk eene opvatting? Als men een wonderwerk erkent, dan is het immers veel natuurlijker, dat et een wonderwerk aan twaalf perfonen gefchiedt, dan dat er aan veele duizenden een gefchied. Het is toch even won-

(Ó Zie wolft Cér* '» d(h Ct) XVI; n%

II. desl.

Sluiten