Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 324 )

niel ze niet, wanneer gij ze niet weet te gebruiken. Veelligt hangt aan die plant de kuit eens Kikvorsch Wijf jen, wie Gods zonne zoo wel doet, als uwen koning. Veelligt is dit gras, dat gij zoo trots veracht, een uitgebreid verblijf, waar in veele gezinnen woonen. Wat voor uwe zinnen te groot of te klein is, is daarom niet onnut, geenen last op den aardbodem. Uwe zinswerktuigen moeten ilegts tot een bepaalde verte reiken, of tot een' bepaalden trapgefcherpt zijn. De voorrechten, die uw Schepper u gefchonken heeft, zijn zoo groot niet, dat gij alleen zoudt heerfchen, en alles,wat gij niet verteereu kunt, voor dood en vruchteloos moogt verklaaren. Het rijk van God is talrijk en uitgebreid. De Sterrenhemel is niet alleen om uw oog te verlusten. De aarde draagt alle mogelijke zoorten van burgeren en bewooneren. Wees koning over dezelve, maar geen baatzuchtig of gierig tiran. De Krekel, de Weegluis, de Spinworm en het Neushoorndier worden allen van de Natuur onderhouden. Uw Schepper heeft de zwakheid niet, dat hij zijne kinders ten nadeele van anderen zoude beminnen. -. Even diezelfde Godsdienst, die u zulke verrukkende uitzigten opent, die u de Godiijke Voorzienigheid zoo genadig afmaalt, dat zij zelfs over de hairen uws hoofds rekening houdt, even die zelfde Godsdienst zegt u: Gode zijn alle zijne werken van eeuwigheid bekend. De Musfchen genieten zijne Voorzorg. Hij is Vader van de Vlieg, den Uil, den Paauw, van de Zeefterren, gelijk van den eerften Engel. Leer eerst den grooten famenhang in de wereld kennen, zoo gij kunt. Gij befchouwt de Natuur flegts met mollenoogen." — Hoe vaak zoude een Berisper zwijgen,wanneer bij der Natuur raad had gevraagd, wanneer hij haar andwoord verftaan konde!

V. 'Er is in de daad niets op aarde, dat niet goed voor dezelve is. Wel is waar, wij kunnen alle de oneindige inrigtingen en nuttigheden der Natuur niet doorgronden; echter is het een verregaande ftoutheid dezelven alle oorzaken, alle redenlijke bedoelingen, alle goede gevolgen te onttrekken, wijl

wij

Sluiten