Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 330 )

worden. Wij voor ons meenen, dat het woord Lied eia-cni;;*

betekent puikdicht (gouden fnoer.) .

Vs. 2. tVij loven si, ê God, wij loven u, dat uwen naam nabt] is: men vertelt uwe wonderen.

Men heeft zeer veel van 't verhevene onzer Oosterfche Dichtftukken weggenomen, door het invoegen of te letterlik vertaaien der zamenvoegende woordjens. Indien dat mêehr is zouden wij het vertaaienwant, het welk een verhaal ooent Eer zouden wij denken , dat het uit het vorige woord oór fpronkelijk is. -- De fpreekwijs uw naam is nabij leest en vertaalt de een (f) uw naam wordt aangeroepen. -Z De ander (§) ts bekend. Wij voor ons zien geene rede om anders te lezen, indien men maar een recht denkbeeld aan 'r woord, en de geheele fpreekwijs hecht. De parallelismus vordert bn vertellen iets, 't welk bekendmaken, openbaren

of diergelijks betekent. In de plaats van is bekend -1

vertaaien wij m den zelfden zin is openbaar geworden God? naam betekent zijne volmaakiheden, welke hier bij zijne werken gevoegd worden. Die betekenis van bekend of bekend gemaakt is niet alleen in 't Arabisch, maar ook in het Hebreeuwsch voorhanden C*). Men zou Godsnaam ook voor God zelve kunnen nemen en nabij opvatten kunnen (ook volgends Bijbelftijlj (D m den zin van zich gereed betoenen

om te redden. Zo dat de zin zou zijn Gij zijt £ereed

om te redden. Wonde, en vertelt men (daar van).

Vs. 3. Als ik het beftemde (ambt) zal ontfangen hebben ■ zoo zal tk gantsch recht richten. — Het woord, door bèJlemde (ambt) vertaald, wordt door den éénen overgezet plaats der famenkomst of famenkomst (\\). Door den an deren belofte (§§). Maar doorgaands geeft 't woord een bepaalden tijd te kennen, gelijk 'er zijn (§§§) , welke die betekenis ook hier ter plaatfe aannemen. — De geheele fpreekwijs moet men famennemen en geene uitlandfche betekenisfe opzoeken, voor dat men met die, welke in den Bijbel voorkomen, volftrekt niet te recht kan geraaken Het woord

betekent eigenlijk iets, 't welk bepaald is en wordt van den tijd en eer, plaats gebezigd. 'Er ftaat in den laatften zin eenvoudig, als ik mijn beftemde plaats zal gekregen hebben of nog meer naar de letter, als ik mijne beftemming zal ver! kregen hebben. Du heeft dan de betekenis in onze taai van bejlemd ambt Ondertusfchen betekent het woord door-

t&l Gitera. CfO m i c h a ë l i s cum LXX. Vuig. & Syr. >i< n l H,f,c*'" A- s c h o l t u n s r o. CO Deut. XXII- 4

Sluiten