Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34i )

om de vereischte kalmte te bewaaren; het tegenwoordig leven, zeg ik, zoude dan een oneindig grooter zegen zijn, dan'waar toe het ons doorgaans flrekt, en van ons gebezigd wordt. — Door deze aanmerking wordt de onredelijkheid en ongerijmdheid van het ongenoegen in zulk een helder licht geplaatst, dat alle rechtfehapen gemoederen niet kunnen nalaten daar door getroffen te worden. Is het niet fchandelijk over onheilen te klagen en te morren, welken wij ons zeiven vrijwillig , in weerwil van de duidelijkfle vermaaningen en wharfchouwingen , op den hals gehaald hebben? Past het niet oneindig beter aan fchuldige en zondige fchepzelen, welken alleen de oorzaken van hun eigen rampen zijn, dat ze zich zeiven befchuldigen, dan dat ze verwijtingen inbrengen tegen de Voorzienigheid ?

De Christelijke godsdienst verfpreid een heilrijk licht over deze waarheid. — Hij verzekert ons, dat God een verzoend Vader in christus is — dat hij altijd het beste van zijne kinderen bedoelt — dat rampen en wederwaardigheden vaderlijke kastijdingen zijn-dat Hij in alle wegen de Verbondsgod van de zijnen blijft — en zij dus,in de bezitting van het hoogfte goed, met hun lot wel te vrede, vrolijk, dankbaar, hunnen weg moeten afleggen naar hun hemelsch Vaderland.

Wat dunkt u , mijne Medereizigers ! zou de Christen niet altijd vrolijk zijn?

Hij weet God is zijn Vader, in 's Vaders handen zijn alle zijne belangen — en dat hem dus niets kan bejegenen ef wedervaren zonder zijne toeflemming; des blijft hij zijn oog vestigen op zijnen Schepper, terwijl hij geene andere bedoeling heeft, dan dat hij bevonden moge worden, te wandelen in dien we?, dien zijn Verlosfer aan hem heeft voarscfchreven, dat hij ondertusfchen verzekert is dat alle gevallen, van welk een aard ook, zo geordend zijn door Zijnen verzoenden Vader in christus, dat zij ontwijfelbaar zullen medewerken tot zijne geestelijke verbetering in dezen W 3 it-i'it

Sluiten