Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 343 )

wanneer zijn koorn en zijne most overvloedig zijn? dit vrolijk licht is het, dat aan den Christen de wezenlijke genieting geeft van zijn leven. Niemand kan een wezenlijk vermaak fcheppen uit eenigen aardfchen troost, die niet bereid is om den zeiven te laten en over te geven. Dit fchijnt een wonderfprcuk, maar bij onderzoek blijkt zij eene gewigtige waarheid te zijn. Daar vrees is, is pijniging en kwelling: en niets dwarst onze vreugde zo zeer, dan het vooruitzigt oP eene aanftaande berooving van het voorwerp onzer genegenheid. Spreek eenen vleeschgezinden van den dood, en zijn geest zal in hem bezwijken: het ontroerend bezef van akelige ontbinding zal, gelijk de hand op bh-lsaz ar s muur toen hij dronk met zijne Vorften, met zijne wijven en bijwijven, zijn gelaad veranderen , de banden zijner lenden losmaaken en zijne knieën tegen elkander doen flooten. — Daar hij, die geleerd heeft zijne zorgen op God te werpen, met vrede en vergenoegdheid aanzit aan de maaltijd, die de Voorzienigheid voor hem heeft toebereid, terwijl hij aan zijn fterfuur denkt, zonder eenige vermindering van zijn tegenwoordig genoegen. Hij kan zonder ontzetting voor uit zien in de duillere valei des doods, en met dit donker voorwerp in het oog kan bij vrolijk zijnen God dus aan fpreken : „ Gij rigt de tafel voor mij toe in het aangezigt van mijne „ vijanden, gij maakt mijn hoofd vet met olie, gij doet „ mijnen beker overvloeien. Immers zal mij het goede en „ de weldaadigfieid volgen alle de dagen mijnes levens, en „ ik zal in het huis des Heeren blijven tot in lengte van » dagen."

Dus leeft en denkt en werkt de Christen —— altijd is hij met zijn lot.te vrede, altijd heeft hij iloffe van dankzegging, van blijdfchap. Geen armoê, geen wederwaardigheden kunnen hem zijue gemoedsrust veritooren, noch zijn vertrouwen op God verminderen — zo liet ik hem in mijne jongere jaaren zingeu:

'kZal

Sluiten