Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(347)

voor een vroom mensch gehouden, om dat hij menigmaal zijnen weg zo verhaald heeft, dat 'er geen bedenking kan overig bliiven. Daarenboven Mij houdt het met de vroomen, . en de Heer O.... niet. Wat nu zegt christus? Die niet voor ons is, die is tegen ons.

predikant.

Wel frans ! zulke plaats ken ik niet. Maar wel dat christus gezegd heeft: wie legen ons niet ;s, die is voor ons Ct)- Daarenboven wat eens afgedaan is, moet afgedaan blijven. Wij hebben reeds van 't verhaalen van den bekeeringsweir gefproken, en ik heb u aangetoond, dat men op zuMc verhaalen, geen ftaat kan maaken. Menfchen, die een en andermaal zulks gehoord hebben, kunnen dat alles zoo mooi napraaten. Ik moet altoos lachen als men op zulk een verhaal iemand voor een vroomen houdt of niet. Het bewijst immers niets. Eu, ik kon u hier veel zeggen, het geeft ook aanleiding tot grove verkeerdheden.

christen.

Hoe dat Domine?

predikant.

Wel, men wil dan den een' naar den anderen afmeten, en is dat goed? Vooral daar de Bijbel ons zulke kenmerken niet opgeeft. Als een paulus ons zijne bekeering verhaalt, doet iiifiiet op dat men Gode de eer zou geven voor zulke genade. Wanneer dan iemand ook eens, als het te pas komt, bijzondere wegen van Gods Voorzienigheid vermeldt, moet zulks volftrekt niet ten oogmerk hebben, om daar door als wat groots aangezien te worden,maar alleen om anderen opte wekken om God daar in met hem te danken en te verheerlijken. Dat verhaalen van zijnen weg is derhalven iets waar op men volftrekt niet aangaan kan: 't is zeer verkeerd zulks van iemand te vergen, en doet hij 't niet, hem te veroordeelen. Want, en daar toe gefchiedt 't doorgaans, men bedoelt, als men dat vordert alleen te oordeelen en intusfchen het oordeel komt Gode toe.

christen.

Dat kan ik mij niet begrijpen, Domine! dat Gij 'er zelfs tegen zijt, dat iemand zijn weg verhaalt.

predikant.

Heb ik 'er geen rede voor? Ai, lieve frans! weerlegd mijne redenen, en ik zal edelmoedig bekennen, dat ik gedwaald heb. Ik heb u de vrouw van N genoemd, zij

is dood. Ik wil ze niet veroordeelen. Maar waar in was zij een Christin? Zij verzuimde nooit, als zij iemand voor 't eerst ontmoette, hem te beduiden, dat zij vroom was, en

boe

Cf) Murs. IX.' 40. Xs 2

Sluiten