Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 352 )

vierkt en langzaam de waare verandering ondergaat, wil ik alleen hebben, dat men iemand hier over niet ondervraagt. Waclit af, of hij zelve daar van fpreekt: Gij kunt immers wel andere dingen befpreken, die nuttig en noodig zijn. Ik heb u reeds aangetoond, men kan volftrekt op zulke verhaalen geen ftaat maaken, dewijl een bedrieger, die zoo fchoon zal doen, als de beste. De Bijbel leert ons , dat de Heere jesus en zijne Apostelen nooit daar na onderzoek deeden. Het komt ook uit geen goed beginfel, frans!

christen.

Dan zoudt Gij 't wel geheel veroordeelen Domine! daar van te fpreken.

predikant.

Noodig is 't niet frans! en 't komt maar al te dikwerf uit de verkeerde bron voord. Die zoo gretig is met zulks te vertellen, toont niet zeldzaam, dat hij hunkert naar de goed. keuring van menfchen. En die 'er naar vraagt toont maar al te zeer, dat hij zich opwerpt om zijnen evenmensch als rechter te beöordeelen. JVIen toont in 't een en ander geval ook, dat men gebrek heefc aan andere ftof om te befpreken. —

christen.

Ik wil wel bekennen, dat ik door Dominees praaten 'er tegenswoordig veel minder meê op heb, om iemands weg te weten. Maar Domine! hoe komt bier nu den Pharifeeufchen fuurdeesfem te pas, waar van Domine gezegd heeft, dat 'er zoo veel plaats greep.

predikant.

Wel! frans! kunt Gij dit nu zelf niet opmaaken? — Oordeelen over een ander is het Character der Pharifeen. Veroordeelen gelijk Gij de Heer O.... doet, zich heilig •noemen, boven anderen. Menschlijke bepaalingen tot voorfchriften maaken. Begeeren, dat men den pligt des gebeds niet in ftilte verrigte en wat niet al meer , waar van wij fpraken. Heeft de Zaligmaaker dat niet in de Pharifeen veroordeeld ¥

chr. Gij hebt gelijk Domine! Ik ftem u volkomen toe, dat ik fchuldig was zonder het te weten. Maar evenwel wat zullen de vroomen dan famen fpreken, als zij hun weg niet mogen verhaalen? En hoe zullen zij elkander onderkennen en onderfcheiden van burgerlijk gejehikte, maar onbekeerde menfchen ?

pr. Dit een en ander is fchielijk te beandwoorden, uit Christelijke deugden kan men den waaren Christen onfeilbaar onderkennen. Dat is het waare, het eenige kenmerk.

Te Amfterdam, bij M. de BR.UIJ.N, in de Watmoesftraat,

Sluiten