Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 355 )

Vraagt gij, bij voorbeeld, wat God is — van waar de wereld ontftond — waar het met de afwiszelingen en fchijn» bare wanorders in de wereld heen wil; of God 'er achc opgeve en of hij ons gadefla ; — Wilt gij ter uwer gerustftelling weten en onderrigt worden , waarom het da ondeugd voorfpoedig ga, en hoe het mogelijk is, dat deugd en onfchuld zoo verdrukt kunnen worden — zijt gij begeerig u zeiven en de middelen te leeren kennen, om de verwijtingen van uw eigen hart te ontgaan en de verdiende ftraffen uwer zedelijke wandaaden te ontwijken. — Wilt gij verzekerd zijn, of gij geheel en voor eeuwig fterven, dan na dit leven voordduuren zult, overeenkomftig met den aanleg uwer natuur en die groote bekwaamheden van ziel, waar van gij hier zoo weinig gelegenheid vind, om gebruik

te maaken ■ zijt gij daar naar begeerig?.. Alle uwe

natuurlijke kundigheden zullen u hier in, hoe fterk gij ook daar over moogt doordenken, in eene zorglijke onzekerheid laten, 't Zijn meest waarfchijnlijkheden, op zijn hoogst vermoedelijke gisiingen, welken u, omtrend dit alles, in den geest opkomen.

Gaat echter met deze en foortgelijke vragen in de fchool van jesus en zijne Apostelen, daar, daar vindt gij alles, wat deze uwe verlangens en begeerten kan vervullen.

Een enkel gezegde van het euangeli beurt u aanftonds op, neemt alle zwarigheden weg, en beneemt u eensklaps alle uwe bekommeringen. —

„ God (heet het) is een Geest, en die hem aanbidden, „ moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Hij is „ ook uw God, uw Vader. — Door het geloof verftaan „ wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, „ alzo dat de dingen , die men ziet, niet geworden zijn

„ uit dingen, die gezien worden. Den genen, die

„ God liefhebben , moeten alle dingen medewerken ten „ goede. — Aanziet de vogelen des hemels, hoe zij noch Yy a „ zaaien,

Sluiten