Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 358 )

vind men, na het allernauwkeurigst en onpartijdigst onderzoek, niets, dat naar onzekerheid en dubbelzinnigheid gelijkt ; Men vindt 'er geace romaneske verhaalen of onwaarfchijnlijke daaden in , die den grootften Afgezant van God zouden onwaardig zijn.

Het is waar, in de volgende tijden zijn 'er onder die Gefchied verhaalen fabelen gemengd ; Het baatzuchtig Bijgeloof vond 'er zijne rekening bij , en hadt ze, om die rede, nodig; Maar wat gaan ons die fabelen aan? Worden wij 'er op gewezen? Heeft men geene hulpmiddelen genoeg, om het waare van het valfche — het echte van het ondergefchovene te onderfcheiden ? Maaken de vroegere gefchiedenisfen der wereld geen gewag van Christenen? Spreken zij niet van den uitmuntenden Stichter van hunnen Godsdienst ? Wordt het niet door de Joden bevestigd en

door hunne lotgevallen klaarblijkelijk geftaafd? In de

daad, het zou iet volftrekt onbegrijpelijk zijn, dat 'er ouder deze Natie lasteringen tegen eenen jesus van Nafaretk gehoord wierden, indien 'er nooit een jesus geleefd hadt. •— En waar van daan dau het gedachtenismaal van zijnen veelbeduidenden kruisdood en het gebruik daar van , ter geftadige erinnering van zijne grootmoedige opoffering voor het heil der wereld, geduurende een onafgebroken reeks van meer dan zeventien eeuwen ? Waar van daan de Doop in zijnen naam ? Stellen deze plegtige handelingen in de Christen-Kerk de gefchiedenis zijns levens niet buiten allen twijffel? Hangt dezelve niet volmaaktlijk te famen? Komen de verfcheiden Schrijvers, die ons de gewigtigfte voorvallen van zijn leven nagelaten hebben, niet daar in met elkander over een, en kan men ze niet gemaklijk overeenbrengen, wanneer zij met elkander fchijnen te ftrijden ? Is jesus niet altijd en in alle omftandigheden aan zich zeiven gelijk? Ontdekt men ooit tegenovergeftelde of ftrijdige grondbeginsels eu neigingen in alle zijne gedragen en handelwijzen?

Ia.

Sluiten