Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3/2 )

Wij willen noch ons zeiven, noch onze Lezers vermoeien met eene verdere opgaaf van alk de verfchillende verklaaringen van het woord. Men kan daar omtrend anderen (*) raadplegen. — Wij bepaalen ons dan noch maar tot eene en andere. ——

Zeer veelen geven aan het woord de betekenis van be-

lofte, verbindenh. (+) Men heeft bewezen, dat het

woord die betekenis heeft bij ongewijde Schrijvers — In den zelfden zin geven anderen de betekenis van andwoord

<§) op. Men heldert dit alsdan op deze wijs op dat

bij den Doop aan de Doopelingen eenige vragen moesten gedaan worden, waarop zij moesten andwoorden. — Doch al wat men van zulke gewoonte bijbrengt is van laateren tijd. — Het is ook niet te denken, dat men in den eerden Christentijd zulke plegtige verbindenisfen kende. Zulke verbindenis ademt ook meer een reeds gevestigd Christendom, wanneer bedrog en gebrek aan ijver zulke verordeningen noodzaaklijk maakten. ——- Er is ook geen grond voor zulke betekenis van het woord in het O. of N. T. —.

Die betekenis is zelfs van veel lateren tijd. 'zij' rust

meestal of alleen op Glosfarien. En wat zijn die niet zeer

gebrekkig !

Daarenboven belofte of andwoord van eene goede confcientie is zeer hard. — Bij God komt dan ook zeer oneigen voor. — Wat is men dan ook niet verlegen met de woorden door de opjlanding van jesus christus? —— Even min kunnen wij ons zegel hechten aan de gisfing van een groot Man, die dacht C„), dat het woord de betekenis had van richterlijke uitfpraak , waardoor men een gerust geweten bekomt. — Hij geeft het zelve niet hooger op, dan eene gisfing. — Dierhalven misfen wij bewijs. —Wij zullen het eenvoudige opgeven en nader betoogen.

Het woord betekent in gebruik eene vraag, verzoek

gelijk een voornaam Geleerde , (|) uit ongewijde Schrijl vers bewezen heeft, waar uit hij ook onze plaats en eene andere , </*) waar het woord in het O. T. voorkomt verklaart. ——■

Wan-

(') d E V l. 0'jf. S. I. fi? w o l p 1 u S , h. I.

(f) Stipuhtio, promisfio, cnnf. wolfium & quos laudat. AJdas pr*t cateris bahrdtium & uosenmullerum. I § ' DODDRinOE post alios. CO MicHAens Emil. in N, B. § au, in fine.

Cl) ELSNEROS, h. I.

C ) Oen. iv; 14. qijO.

Sluiten