Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 386 )

verband gemeend wordr. — Te huis komende zag ik die plaats, alwaar van gemelde zoude gefproken wordt, eens in verband na , en mij dacht, fchoon ik geen geftudeerde ben, dat 'er geen profesforaale ftudie nodig was, om de mening te bevatten. — Zie hier, hoe ik mijne gedachten geleid en bepaald hebbe. — Oordeelt gij het der mede. deeling voor eenvouwige Christenen waardig , ik geef u daar toe mijne toeltemming , alzo 'er mij niets aangenaamer is dan het wezenlijk heil van mijn naasten te mogen bevoorderen — In die verwachting blijve ik UEdls. toegenegen Lezer

denkgraag.

Dus heb ik de plaats in verband gevonden:

Onze Zaügmaaker hadt eenen mensch, die blind en flor» en door den Duivel bezeten was, wonderdaadig genezen. Dit wonder ontzette het volk , en het belloot daar uit * dat jesus de beloofde messia was. Dit hoorden de Pharifeeuwen. Wat doen zij? Geven zij zich over op de infpraak hunnes gewetens? Erkennen zij, dat niemand dit wonder doen kan , dan met wien God zelve is ? Geensfins! Zij laten zich niet alleen niet overtuigen, maar zij hebben de fnoodheid, om het volk te willen diets maaken , dat jesus dit wonder deed door de magt des Duivels, jesus, wiens godlijk doordringend oog tot op een vuüen bodem van hunne bedorven harten zag , en tevens ontdekkende , dat deze monfters tegen hun e'igen beter weten, en hunne eigen overtuigingen aan, hem lasterden , en het onkundig volk poogden wijs te maaken, htt geen zij zelf niet geloofden, doet daar op die flerke betuiging: (*) Voorwaar zeg ik u, dat alle zonden den kinderen der menfchen zullen vergeven worden, en allerlei laiteringen, daar mede zij zullen gelasterd hebben: Maar zoo wie gelasterd zal hebben tegen den Heiligen

Geest;

CO DJetrc. III: 28 en 29.

Sluiten