Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39° )

En, om dit door een voorbeeld, voor eenvoudiger! op te helderen, indien een zieke niet kan genezen dar! door een zeker aan hem voorgefchreven middel , en hij dit middel weigert te gebruiken, zoo moet hij, hoe deugd-

zaam ook het geneesmiddel zij , fterven. . Maar

de wonderwerkende Heilige Geest, was als het eenigst middel ter behoudenis; wilde men nu dit niet erkeunen, in weerwil tier wonderen die men zag, dan moest men noodzakelijk verloren gaan. Zoo lang echter de zieke nog leefde, zoo lang was 'er mogelijkheid om het middel aan te nemen, en dus, om behouden te kunnen worden; zoo lang was het, zoo als de heilige petrus dat noemt, voor hem nog de aangenaame tijd, de dag der zaligheid. Doch hier bij dient men echter aantemerken, dat de zieke, indien hij te lang wacht om dat middel te gebruiken, zeer wel buiten ftaat kan geraaken, of om het te kunnen gebruiken, of ten minfte geheet vruchteloos te gebruiken, dan namenlijk, als zijn geheel geftel ten hoogften bedorven is. Hij kan zoo bedwelmd raaken, dat hij over de waarde des middels niet meer

kan denken. Als de mensch zoo verre vervallen

is, dan is hij eigenlijk een verhard zondaar. Dan is al zijn zedelijk gevoel verdoofd. Wanneer hy de groote daaden Gods ziet en ondervindt, en echter met de Sadit* ceërs van onzen tijd zegt: het is alles bedrog en dweperij, dan fluit hij alle de zedelijke toegangen tot zijn hart ■ dan zijn alle zijne verftandelijke kragten verlamd,

dan is hij geheel verbeest.

Uit dit beredende merk ik nog aan: dat het mij toe. fchijnt, onmogelijk te zijn, dat wij nu nog die zonde tegen den H. Geest zouden kunnen bedrijven, om dat wij zulke duidelijke, alles beflisfende bewijzen voor de waarheid des Christelijken Godsdienst niet zien: miar ik voeg 'er ter onzer wrarfchouwing bij, dat 'er zonden , of wil men, gefteldheden des harten kunnen zijn, ook nog onder ons, wier gevolgen eeaigsfins gelijk ftaan met de gevolgen der zonde tegen den Heiligen Geest in dien tijd.

Mjgten wij Christenen veel door het gelove leeven — het middel der zaligheid hulde doen — en nimmer dea Heiligen Geest bedroeven 1 ———

Zie daar, Mjdechristenen • eenige klaare en eenvon-

wige

Sluiten