Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C vr- )

ding, kunnen hem nog tot betere gedachten brengen; maar die deze wonderen, en den Geest van God, door wien ik dezelven doe, lastert, die kan geene vergeving verwachten, dewijl het onmogelijk is, dat zulk iemand mij ooit kan aannemen. —— En daar op zien dan ook de woorden: erkent dan dat de boom goed is enz. Hadden de Farifeen eerbied voor den Geest van God, dan moesten zij ook de wonderen van jesus erkennen, die dezen Geest tot oorfprong en werker hadden; verwierpen zij deze wonderen, dan moesten zij den Geest van God

ook verwerpen. Maar van dit addren - kroost kon

men, wegens hunne volftrekte boosheid, niet het eerlte, maar wel het laatfte verwachten; Hoe zeer ook van elk nutteloos, en roekeloos woord, in een ftuk van dit gewigt, als het tegenwoordig onderwerp, onbedacht gefproken, rekenfchap zal moeten gegeven worden.

Zie daar, Medechristenen! —— dit is de eenvoudige, de waare zin van het geen wij lezen over de zonde, of liever lastering tegen den H. Geest. Men mag over dit onderwerp breed redenen, een fchijn van geleerdheid vertoonen, door allerlei wendingen iets nieuws meenen te berde te brengen —— dit is alles, wat 'er van kan gezegd worden de letter is hier klaar ——» het verband niet duister -- en dus de verklaring niet moeielijk.

Wij raaden onze Medechristenen, de eenvoudigfte uitlegging altijd als de beste te omhelzen.

Gods woord zal dan zijn en blijven een lichtend licht op uwe paden.

Te Amilerdam, bij M. de BR.UIJN, in de Warmoesftraat.

Sluiten