Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39? )

fandvastige vefêermg van den godsdienst, allengskéns bezitters worden van de zedelijke volmaaktheden des Scheppers. •— De trekken van christus beeld worden als dan geduurig dieper in onze harten gedrukt. Het Opperwezen kan niet anders dan behaagen hebben in zich zeiven; uit dien hoofde moet hij insgelijks vermaak fcheppen in alles , wat hem gelijk is. Nu kan 'er geen

verrukkelijker genoegen voor zulk een godsdienftig mensch uitgedacht worden, dan die overdenking: ik ben een voorwerp der godiijke gunfre , de Beftüurer van 't heelal is mijn vriend, alle mijne belangen worden van hem ter harte genomen , en alle zijne eigenfchappen onophoudelijk tot mijn' welltand gebezigd.

Hoe moet het hem vervoeren, bewust te zijn, dat hij tot hem in vertrouwen mag naderen, m alle zijne nooden

en wenfchen voor hem uit te ftorten! Hoe moet

het zijn bart vervullen met de levendigfte blijdfchap —, te bedenken — dat hij alle zijne gebeden wil verhooren met zijne goedertierenheid — dat hij hem wijs wil maaken door zijne wijsheid, — kragtig door zijne magt, en dat alle zijne zwakheden zich verliezen zullen, in de volheid van zijne oneindige volmaaktheid!

Maar wat fterveling zal de voordeden van een' ftandvastigen godsdienst befchrijven ?... Zulk een godsdienst is

alles! Die hemelfpruit, van omhoog tot den elleudigen

mensch afdaalende , draagt deze tegenwoordige wereld in haare linke- en de toekomende in haare rechte-hand!

Denkt derhalven niet , dat de voordeelige gevolgen' vart eenen ftandvastigen Godsdienst met dit leven ophoudeu —.

neen , zij worden in en met het fterven grooter. .

Treden wij eens voor het flerfbed van eenen waaren Christen en fchuiven wij de gordijnen op:-n. — Daar ligt hij met een kwijnend zieltoogend lichaam , — doch de ziel is vol van verhemelde gedachten. — Ziet hij agterwaard op zijn voorgaand leven , hij vindt een ftil genoegen; „ h:t leven , zegt hij , was mij christus , en nu heb „ ik die groote belofte, dat het fterven mjj gewin zal zijn."

Ddd 3 'l h

Sluiten