Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 398 )

't Is vvaar, hij erkent met fcliaamte zijne gebreken, ct verzoekt, nog dezen oogenblikke, met flervende lippen daar over vergavin? — evenwel dit is hem eene aangenaame kalmte, een ftil vergenoegen, dat hij met hiskia mag betuigen: gedenk, Heere 1 dat ik in waarheid en oprechtheid voor uw aangezigt gewandeld hebbe. Zijne opge-

rigte /Ebenhaëfers merkt hij aan als gedenkzuilen voor de

eeuwigheid. Hij zegent het uur, waar in hij door de

hand der hemelfche wijsheid geleid wierd op de paden van

Godsdienst zijne vertroostingen zijn zoet en lieflijk.

- Ziet mijn Christen voorwaards heuchelijk

vooruitzigt! • Hij befchouwt een' geöpenden hemel»

een' Verlosfer, een englenfchaar, zalige vrienden, ja, de

kroon van zijn' arbeid, ftaatfiekleden nimmerdorren-

de triumfpalmen 't ecuwig Al!... Waar is nu de

brooz fterveling? Waar de veragte worm? Neen! in

den dood is de fterveling niet te vinden 1 zijn ziel is vol hemelgedachten! terwijl zijne lichaamlijke armen verderven

ftrekken zijne geloofs - armen zich uit, om den

Heere jesus te omhelzen terwijl zijn tong niet meer

fpreken kan — houdt zijne ziel eene famenfpraak met God i Zoodra hebben de flervende lippen met eenen laatften wensch — Heere jesus ontvang mijnen Geest! den adem des verganglijken levens niet uitgeblazen , of de ziel wordt weggevoerd tot voor Gods troon, -f Zalige

komst! Haar Rechter is haar vriend hij toont den

voldaanen fchuldbrief —— al het mijne, zegt hij, is het uwe! Nu, nu ondervindt de ziel, dat haar arbeid niet ijdel js in den Heere.

Dan het heerlijkst loon wordt tot den jongften dag bewaard. Nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen, maar wij weten, dat als hij zal geöpenbaard zijn wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien, gelijk hij is (*). Verheelt u dan eenige oogenblikken den grooten gerechtsdag, en hoort, hoe groot het loon zij van onzen Christen! De Rechter dagvaart alle menfchen —— het graf breekt —— het ftof

herCO i Joên. III: &

Sluiten