Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 399 )

herrijst, de ziel vereenigt zich met haar lichaam, als dat van jesus, de fchifcing gefchiedt, de boeken worden geopend, alles is ftil — en elk ontvangt hier het onherroepelijk flotvonnis. — Welk eene beminüjke taal vloeit 'er langs jesus zalige lippen! „ Komt, gij gezegenden mijns Vaders l beërft het Koningrijk, dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld!" — Zie daar het loon van mijn' Christen! Terwijl de onzaligen gillen, de werelddeelen branden, de fchorre donders kraaken, klapwieken de Engelen van vreugde zij voeren den getrouwen Godsknegt ten zaligen hemel, leiden hem in triumf binnen , waar een Drieëenig God, het engelendom, het zalig gezelfchap, en alles, wat geen oog hier zag, geen oor ooit hoorde — het loon, de kroon van zijn' arbeid zal zijn —

eeuwig! Maar wie, wie kan die kroon naar waarde

ooit afmaaien? die verdiende door engelen gefchilderd ——•

door engelen wien ze dragen en drukken op de fche-

dels van allen, die den ftrijd volftreden, den loop geëindigd en het geloof behouden hebben.

Dus, mijne Medechristenen! biedt ons een ftandvastige Godsdienst een gezigt aan van eene belooning, die zo ruim is als de hemel, en zo duurzaam als de eeuwigheid. —— Welke moeite of rampen, welke beproevingen of te loorftellingen ons hier mogen te beurte vallen, indien wij ftandvastig en getrouw in onzen pligt, ten einde toe, volharden —— wij zullen, welhaast, verre boven het bereik geftegeu zijn van alles, wat in ftaat is, ons te ontrusten, en in zegepraal de poorten van het nieuw Jerufalem intreden, alwaar wij voor eeuwig ongekweld, voor eeuwig gelukkig zullen zijn, in de genieting van alle de verrukkelijke en vervoerende vermaaklijkheden, welke de hemel kan geven, of onze eindige en bepaalde natuuren bekwaam zijn te ontvangen.

Zulk eenen voordeeligen Godsdienst hebben we ook, gedunrende dit Deel, dat wij hier mede eindigen, u, mijne Medechristenen! in het hart trachten te prediken.

Alle onze poogingen ftrekten daar heen, om onzen mede. mensch tijdelijk en eeuwig gelukkig te maaken.

Wij

Sluiten