Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

dient -Geen wonder dan dat zulk een fnood wederfpanneling, indien hij ten einde toe volhardt, van de genade wordt uitgezonderd — want gelijk hij, die in den Zoone gelooft, zalig wordt, zo zal hij, die niet gelooft, verdoemd worden!

Deze waarheid zal te Helderer voorkomen, wanneer wij aanmerken , dat voor een ieder die gelooft, zaligheid is.

't Euangeli is niet bepaald aan een volk, of huisgezin of toteenen /lam des menschlijken geflachis , gelijk mos es wet. — „ Gaat, predikt het euangeli allen creaturen — pre„ dikt in mijnen naam bekeering en vergeving der zonden, „ onder alle volken, beginnende van Jerufalem " (*) — is het bevel van onzen godlijken Meester aan zijne gezanten — Deze heilleer moest eerst den Jood daar na den Griek ett vervolgends aan alle einden der aarde verkondigd worden. Daar is niet aan gelegen, o Zondaar! wie uw Vader was, of welk uw gedacht is,zo gij maar in christus gelooft, is uwe ziel zalig en uwe zonden zijn u vergeven,het euangeli is een kragt Go>ls tot uwe zaligheid.

Het is niet bepaald aan jaaren of ouderdom. — Kleine Kindcrkens biedt dit euangeli vrede aan, vrede op die taal van den grootden Kindervriend, laat de kinderkens tot mij komen. — Ltueu de oude Zondaars deze goedertierenheid niet verwerpen, onder voorwendfel , dat zij dezelve lang misbruikt hebben. Gij zijt nu onder het bliide gejuich des euangeliums;gij zijt nu onder de taal der nodigende liefde: zijt gij begeerig om voor uwen fterfdag tot nieuwe fchepzels gemaakt te worden en de verlosfing van hel en den eeuwigen dood aan te neemen , fchoon gij op den oever des verderfs ftaat? — Het euangeli heeft kragts genoeg, om "er u van te verlosfen; christus bloed kan de verouderdfte vlekken afwasfchen; Christus Geest kan het vel van een' ouden Moorman veranderen , en eenen ouden overtreder herfcheppen in eenen Heilig.

Het euangeli is niet bepaald aan ftaat «f smftandigheden

CO |S»jJ XVI: ïfr luc, XXIV: 47- der

A a .n

Sluiten