Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

ter ttienfiüen in het burgerlijke leven, maar firekt zich uit tot alle fiaaten. De Rijken en de Armen, de lieer en de Knegt, de Forst en de Onderdaan moeten dezelfde zaligheid deelachtig worden, door het zelfde geloof in God* Zoone. De Barbaaren en Scythen, die tot de ihveraij geboren fchiinen, en de Romeinen, die Heeren der Aarde eijn» de dienstknecht en de vrije hebben allen eene gelijke roeping, om deze zaligheid aan te nemen (*). - Elk is ook rijk genoeg, om die zaligheid te verkrijgen, want dit heil is voor geen ander prijs dan christus bloed te koop. Rijken en armen koopen hier zonder geld. - Den Armen wordt het euangeli verkondigd en armen nemen het aan. Philemon de Heer en zijn knegt ones 1 mus zijn broeders en deelgenooten deszelfden geloofs en derzelfde zaligheid geworden.

Ook kan geen verfckeel in de natuurlijke hoedanigheden der ziel of des lichaams, iemand, die in christus ge looft, beletten op de zaligheid te hoepen - Hovaardigen, driitigen, wraakgierigen zijn deelgenooten dezer genade geworden , zo wel als die, ia wier dierlijke gefteldheid en porrprongh'jke getemperdheid meer deugds gewrocht was, gelijk als -nederigheid, zachtmoedigheid en toegevendheid.

De genade des Euangeliums, door noachs arke verbeeld, «eerat alle zoorten van dieren Ut, reine en onreine, €ii ;be«gtze voor den vloed des godlijken toorus, die over de godloose wereld komen zal. - Doch hier in ligt het gelukkig ondorfoheid, dat de beesten uit de arke gingen met tfenzcltfden -aard , dien zij 'er inbragten, daar de genen, die door het geloof onder de befcherraing en kragt des euangeliums-komen, ecnigermate veranderd zijn.; -de wolf wordt een Lam en de raaf allengskens eene Dnive.

Gelijk niemand is uitgefloten door zijne natuurlijke gefieltenis , zo wordt niemand het heil der zaligheid ontzegt* om zijnen vomigen pegten toefiand, ten opzigte non het isestelijk leven.~Niemand,hoe godloos hij ook is,-evenC'J C*h IH; ii. wel

Sluiten