Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6 }

waare kenmerken de oprechtheid zij.is geloofs geduuri» trachten op te maaken, en hoe meer hij dezelve in zich ontwaar wordt, des te grooter zal zijne vrede en zijne verwachting wezen op een eindeloos geluk. - Gij zijt dan zeker begeerig naar eenigen dier merktekenen ; welaan laat ik u dezelve opgeven. - Het waar geloof verwekt in ons een waarachtig mishaagen aan ons zeiven, en het fielt integendeel een zeer grooten prijs op de godlijke genade. — Het waar geloof ziet volftrekt af van alles, wat christus niet is, en vestigt alleen op hem zijn hoop en vertrouwen. - Waar het waar geloof is, daar omhelst men de gerechtigheid en het bloed van christus niet flegts eenmaal,maar geduurig; het is hier, naar paulus taal, uit gcloove tot geloove (*)- Het waare geloof reinigt het hart en ontvonkt de liefde zo fterk voor God in ons gemoed, dat wij ziel en lichaam volvaardig aan jeh ova's liefdedienst overgeven. En, om nog iets te noemen, het waar geloof wordt met ftrijd en worteling in de ziel gevestigd, zo dat hij, wie de kragt kent van het geloof, insgelijks van de kragt'des ongeloofs niet kan onkundig wezen. — Door zulk een geloof werkzaam zijnde, kan men van de oprechtheid zijns geloofs, en dus van zijne zaligheid verzekerd zijn.

Veelen der oprechte Veréerers van jesus christus wandelen nogthans dikwerf in de duisternis en durven zich de zaligheid niet toezeggen.- Men onderzoeke toch nauwkeurig de redenen van die duisternis. - Het kan voordkokomen, e/uit toegeven aan de zonde, of uit ontederheid in hun beftaan, of uk heimelijke afwijking van den regten eüfingeli-weg, door te veel op het voorige te rusten, of daar voor niet genoeg dankbaar te zijn.

De deure der belofte wordt nog open gehouden voor n, « ziele! wie gij zijt, zelfs de deure der beloften van licht,' deven, genade en eeuwige heerlijkheid, christus nodigt

t

{*) tos». I: 17,

Sluiten