Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8)

- Dus doende zal een Leeraar aaa den last, hem van zijne» grooten Meester gegeven, voldoen, en hij zal ehristus een goeden reuk zijn, ook in die genen, die verloren, gaan,

- Daarentegen, indien hij, door een vermetel indringen in Gods raad, nalatig is, onbekeerden te nodigen en te verinaanen, indien hij op dien grond den weg voor hun toefluit, zo bezondigt hij zich tegen God, en. tegen die oubekeeidan, welken, zo ze door dezen weg in hun ongeloof omkomen, tegen zodanige leeraars op dien dag, wanneer derzeiver handen van hun bloed druppen, een allervreeslijkst getuigenis zullen afleggen.

Laat dan een bekrompen verftand tegen dit algemeens voordel van het euangeli aandruifchen, en de leer van alge. meene aanbieding met die van het nieuwe licht beftempelen, wij beklagen zijne onkunde, zijn bekrompen inzigt in het euangeli, rn de liefde van God in c h r i s t u s, en raaden fcem,dathijcotheteerfte en waare eua'ngeli-licht wederkeere.

Wij zullen dan op dezen vasten euangeli-grond voordwandelen - het euangeli aan alle creaturen prediken - prediken , zo als christus en zijne Apostelen het gepredikt hebben.

Onder opzien tot dien God, die ons langs wonderlijke wegen geleid en tot heden in zijne gunst bewaard heeft - be. ginnen wij dan dit derde Deel, ten nutte van onze Landgenooten! - In zijne hand zal dit werk een gezegend middel zijn en blijven tot heil van heilzoekende Medechristenen!

Dit fmeeken wij van u ó God! - niet op onze gerechtigheid, maar op uwe menfchenliefde, welke in christus jesus waarlijk groot is.

Laat uw genaê ons met haar' troost verrijken, En laat uw werk aan uwe knechten blijken; Dw heerlijkheid niet van hun kindren wijken : Uw liefde, uw magt behoede ons voor bezwijken!

Sterk onze band, en zegen onze vlijt;

Bekroon ons werk, en nu, en t'allen tijd' i

Te Amfterdam, bij M. de BRUIJN, in de WaraoesftW

Sluiten