Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

faam mensch werkt met eene kragt en ttïdzaimlu»M m» bovenmenscblijk is, wanneer hij zic't"eIrkr »'neid.die fteund gelooft, door den A In Lg t g „fe ve>rvVT^r verdrukt van de wereld , ziet hij'opnaar eeneXcuer d.e zich zijne zaak zal aantrekken , hij beroept zich nn eenen Getuigen, die zijne oprechtheid kent; Ml geeft zich aan eenen Vnend over , die hem nimmer zal virhten

bedaart en een verzachtende balzem wordt in de wonden van het hart gegoten. Deze heimlijke fmarten aan ee, en oaigtoaren Vnend ontdekkende,dien hij geene redë heeft aan de wereld bekend te maaken, wordt zijn hart verligt Hij vindt z»cfa met eenzaam of verlaaten. Hij gelooft dar God bi] hem tegenwoordig, en dat de Heili2"Gee t dé iiiorter van zyne vertroostingen. - Dikwerf hoor hij inh°t ve borgene d,e item: roep mij aan in dendag lr ienlu^ Zift'1 f ^ " ujthelP™- "eet niet, want ik tTZt U

S ' »T ^ ^d'^o^eï

^her&a?^ hare werking elke gebeurdenis doet lirekken ,tot zaligheidSr" rechtvaardigen. D.e wederwaardigheden , we ke to de oLea van anderen, boden fchijnen van 's hemels wraa'l doen zich voor hem op als de aanbrengers van wijsheid en hd "maa&£?l Z'J metS Zien' dan de ««Mjktaden van he onwe' L ™.-?- ^t zijn, meer opgeklaard"X den Engel, die m den wervelwind rijdt en den 11™ JumvHier uit ontftaat een vrede, in he hartend"z£ wel£ nergens te vmden is dan in de fchuilplaats de AlmagS

Ziet daar,mijne Drukgenooten 1 den besten grond Soa ge m alle gevaaren moedig kunt rusten. IlfKiGod,oPr ÏSÏïït* Ldf1"3"' dM m°" het geval enE

te e7ü 'ii J"Cn WnPan5 Z° ^ t0ch met wieïa"

fen cu m icheideu «aa de liefde Gods, welke 5!?'£S£i "

TüS

Sluiten