Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *8 )

Toen de Reizigers meer vermenigvuldigd zijn geworden, neef. men ook, bi halven de gewoone herbergen, welke op den afiland van een dag reizens doorgaans van elkander afzijn , ook een ander foort van herbergen aangelegd om iets

te winnen, waar in men Koffii en Water meer echter

.met — te koop kan krijgen. (•) Hier komt dierhal-

ven beraaling te pas, terwijl men uit d'arvieux en-de aantekenmgèn van den Wel Eerw. kuipers ziet,dat'er ook herbergen 111 het Oosten zijn, alwaar betaaling m aanmerking komt. Zo zou ook Luc. X: 35. van een waard gefproken worden, welke van den Samaritaan eeld ontfing. Dit nu ifchijnt te llrijden met het anders vrij algemeen berigt uit het Oosten, (lat in de Herbergen niemand woont — dat ieder daar in den vrijeti intrek heeft en dat 'er geen betaaling te pas komt. — Deze ffrijdigheid intusfehen ontwikkelt zich aanitonds, wanneer wij maar het een van het ander ondertcheiden._ Die herbergjens, welke meer naar hutten gelijken én waar in men alles betaalt, zijn van lateren oorfprong en volftrekt in vroegeren tijd onbekend geweest. — Sedert ook de herbergzaamheid eenigzins door eigenbelang gekrenkt is geworden, heeft men in /Irabiën eerst gefchenken aanee. nomen en naderhand zelfs afgevorderd.

Ondertusfcben moet men vooral ook dit onder het oog houden, dat 'er in vroegeren tijd ook wel een Waard was fa de Herbergen der Oosterlingen, maar niet in zulk eene betrekking als bij ons. Neen 1 zuik een mensch diende alleen om zulk een gebouw zuiver te houden, gëjijfc wij uit het nauwkeurig berigt van bell zien. Zij dan, welke Herbergen (lichteden, (lelden ook iemand aan om zulk een huis te bewaaren en de Reizigers onderrichting te geven, waar t\) yersch water en andere gerieflijkheden konden verkrijgen. Zulk een mensch verkoopt niets,maar dient alleen tot gemak

van de reizigers en bewaaring vaii het gebouw. Een

Waare Oosterfche Herberg is dierhalven niet anders, dan een ledig gebouw, waar hl men niets vindt, dan een mensch, dfe yanwiizing doet, waar men vooral water kan haaien. Daarum hebben de Reizigers in het Oosten alles bij zich.

De man dan , van wien wij luc. X: 35. lezen, dat de Samaritaan hem geld gaf, was zulk een Waard, als wij fcefc-hreven hebben.

. " ij x ■ Daar

euiiuiliiEï os utj'.sjKü ualwï sl> a. «ij,. ',ji «& »,w h7

C5 Lees bier over h as sel 9 uist, U. 52.

Sluiten