Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

Om van geene vroegere uitleggers, of overzettingen, welke duidelijk doen zien, dat zij deze woorden niet begrepen , gewag te maaken , zoo merke men op, dat 'er zijn, welke meenden, (*) dat door herberg Jerufalem verftaan moest worden. Ondertusfchen fielt ons het geheele verband duidelijk voor oogen, dat 'er van den Berg-Liba~

non wordt gefproken. Andere (f) zijn van begrip,

dat de fpreekwijs aanduidt alles (ik zal alles doortrekken,) Andere wederom (§) brengen de woorden te recht tot den berg Libanon, en dan vertaalt en verklaart men uiterfte herberg door hoogjlen top — en woud zijnes fchoonen velds van het onderfte gedeelte van den Libanon. Of men verftaat („) beide uitdrukkingen van eene en dezelfde zaak, namenlijk van den uitcrfien top des bergs, zoo dat de laat. fte uitdrukking betekenen zou — het zeer fchooiie bosch 'c welk op den top van den Libanon is.

Eer wij onze gedachte mededeelen, moeten wij vooraf la. ten gaan de fchoone befchrijving, welke ons een voornaam geleerde van den Libanon heeft gegeven. (J.) Zij is deze. „ Cederen wasfen op den westlijken (lageren) —, denne,, boomen op den Oostlijken (oneindig hogeren) Libanon, „ aan welks voet de Jordaan (ontfpringt.) Waar de Liba„ «e» zekere hoogte bereikt, is hij woud: maar van onde„ ren enkel wijnbergen en lusthoven." —

Wij voor ons zijn het met dien geleerden eens (**), welke beide uitdrukkingen van één en dezelfde zaak(van 't hoogere gedeelte van den Libanon) verftaat. Dit vordert het verband. Want de Asfyrifche Koning had zich beroemd, en daar op wordt hier ter plaatze gezien (ff) met zijne wagenen zelfs den Libanon, (den hoogften berg,) te zullen beklimmen, 't welk voor wagenen een onmooglijke zaak werd gerekend. Wonder was het in het geheel niet, dat hij de onderfte en vlakkere gedeelten met zijne wagens bereed. Dierhalven denken wij liever bij beide de uitdrukkingen aan den top van den Libanon. — Wij hebben uit de medegedeelde befchrijving gezien, dat 'er op het hoogere gedeelte van den berg

enCO munsterus en CLAUlüS. (+) A M a M a.

(§) michaSlis en schulz, Scholia in V. T. ——

C») s C h u l z.

(1) HiCHACLis in zijne Aanmerkingen over deze plaats. , ('O s c h u l z.

(ft) MiCHAëns zelve merkt dit mui. •• Vergelijk vats

Voohst Bundel .. i ft. H. igi.

Sluiten