Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3= )

enkel bosch was. Juist dat woord, 't welk die betekenis van bosch altoos heeft, vinden wij in de laatfte uitdrukking. Ja het is eigenlijk een Bosch op een berg gelegen (*) en komt

meermaalen eigentlijk voor van het bosch op den Libanon.

Het woord, door Jchoon veld vertaald, kan hier de betekenis niet hebben van lusthoven: want dan zou'er letterlijk ftaan— , het bosch van zijne lusthoven — En —— hoe zou dit kunnen beteekenen — de plaats, waar het bosch niet meer bosch is maar lusthoven? — Wanneer het tegen over het woord bosch ftaat, betekent het wel een bezaaid vlak veld, maar wanneer het bij bosch gevoegd wordt om dasr mede een geheel uittemaaken betekent het in 't gemeen vlakte, oppervlakte. Zoo dat 'er ftaat 't bosch van zijne oppervlak' te, van zijnen kruin, dat is, het hoogste bosch. Dit ftemt uitnemend overeen met de vorige uitdrukking —• de hoog/le of uiterfte herberg. Want dat dit den hoogen top betekent, is zeker uit de gelijkluidende plaats (f) , alwaar ftaat — uiterjle hoogfie. —■ De zin is dan deze: ik zal met mijne wagenen zelfs het toppunt van den Libanon bereiken, waar .het bosch van zijne oppervlakte, van zijti kruin, dat is, hethoogfte bosch is.

Maar hoe komt hier bij 't woord herberg te pas, zal iemand vragen? Een Criticus zal hier misfchieu denken aan een fchrijffout welke uit de gelijkluidende plaats zou moeten verbeterd worden. (§) Echter kan het woord herberg hier een fchoone betekenis hebben. Het woord .betekent toch een verblijfplaats. Want wat is een herberg anders. 't Zou kunnen zijn, dat 'er zelfs een huis

op den Libanon had geftaan. Evenwel is de algemeene betekenis van verblijfplaats hier uitnemend fchoon. .

Op den top van den Libanon was een eeuwige fneeuw. C) Zulk eene top was dan ontoegankelijk. Daar op kon mensch noch beest verblijven. Dierhalven was het hoogfte bosch de laatfte verblijfplaats, dat is, de hoogfte plaats welke toeganklijk was.

(*) iowth wil zelfs Jef. XXXVII: 24 herberg lezen, kopps ■widerfpreekt dit. JVij zouden liet eer met Lowth houden. ^Jef. XXXVII: 24.

m) HimiiiGjNT giste dit reeds- kennicot vond de lezing in een Handfchrift. CO Zie van voorst Bundel ƒ. ft. bl. 5.

Te Amfterdam, bij M. de B.RU IJ N, in de Warmoesllraat.

Sluiten